Danh Sách Công Đức "Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Tổ " Họ Phạm Đức Ngành 2 Năm 20241 : Anh Phạm Đức Ân “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Chung)                 = 5.000.000 đ

2 : Anh Phạm Đức Cương “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Quý)                     = 400.000 đ

3 : Anh Phạm Đức Hải “Đời 9”

     (Con Bà Phạm Thị Xoa)                         = 1.000.000 đ

4 : Anh Phạm Đức Thông “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Chinh)                  = 500.000 đ

5 : Anh Hoàng Minh Việt  

     (Cháu Ngoại Cụ Phạm Đức Thướng)    = 1.000.000 đ

6 : Ông Phạm Đức Trường “Đời 8”  

     (Con Cụ Phạm Đức Thướng)                 = 500.000 đ

7 : Ông Phạm Đức Thế “Đời 8”  

     (Con Cụ Phạm Đức Thà)                 = 500.000 đ

8 : Anh Phạm Đức Tuyên “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Phước)                 = 500.000 đ

9 : Anh Phạm Đức Hiển “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Phước)                 = 500.000 đ

10 : Anh Phạm Đức Hà “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Hải)                       = 500.000 đ

11 : Anh Phạm Đức Khánh  “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Hanh)                    = 200.000 đ

12 : Anh Phạm Đức Thăng “Đời 9”

     (Con Ông Phạm Đức Thôn)                     = 500.000 đ

13 : Cụ Phạm Đức Lập “Đời 7”                     = 100.000 đ

14 : Ông Phạm Đức  Long “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Lập)                       = 100.000 đ

15 : Ông Phạm Đức  Đạo “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Lập)                       = 500.000 đ


16 : Ông Phạm Đức Diện “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Bén)                       = 200.000 đ

17 : Ông Phạm Đức Hiếu “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Bén)                       = 1.000.000 đ

18 : Ông Phạm Đức Cường “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Út)                          = 1.000.000 đ

19 : Cụ Phạm Đức Chược “Đời 7”                = 500.000 đ

20 : Ông Phạm Đức Cương “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Chược)                  = 500.000 đ

21 : Ông Phạm Đức Dũng “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Chược)                   = 500.000 đ

22 : Ông Phạm Đức Kiên “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức Chàng)                    = 500.000 đ

23 : Anh Phạm Đức Quỳnh “Đời 9”

       (Con Ông Phạm Đức Khiền)                   = 500.000 đ

24 : Cụ Phạm Đức Thảnh “Đời 7”                  = 200.000 đ

25 : Cháu Phạm Đức Thiện Nhân  “Đời 10”

       (Con Anh Phạm Đức Duân)                    = 400.000 đ

26 : Cụ Phạm Đức Đẳng  “Đời 7”                   = 500.000 đ

27 : Ông Phạm Đức Sáng “Đời 8”

       (Con Cụ Phạm Đức)                               = 1.400.000 đ


Tổng Tiền Công Đức "Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Tổ" Năm 2024                 

= 19.000.000 đ Dòng họ Phạm Đức ngành 2 ở thôn Xuân, xã Đông Ngũ Phúc sẽ mãi mãi ghi nhớ tấm lòng hảo tâm của tất cả con cháu . Danh sách công đức sẽ được ghi lại trong “Sổ Vàng Công Đức” để lưu truyền lại mãi mãi về sau.


Tộc Họ Phạm Đức Ngũ Phúc Kiến Thụy

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn